Islami: Penjelasan Lengkap Tentang Zakat Fitrah dan Zakat Maal

Artikel Islami – ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAAL – Pengertian dan Kedudukan zakat Fitrah – Zakat fitrah adalah zakat yang wajib di keluarkan oleh setiap muslim pada hari idul fitri setelah selesai mengerjakan ibadah puasa ramadhan. Dinamakan zakat fitrah karena bertujuan untuk membersihkan diri dari segala perbuatan dosa bagi orang yang berpuasa dan untuk menjadi makan bagi orang kafir miskin. Zakat fitrah wajib di keluarkan oleh setiap orang islam, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda atau anak-anak. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang mengenyangkan seperti beras, jagung dan sagu.  Selain dengan makanan zakat fitrah juga bisa dibayar dengan uang seharga makanan tersebut.

Zakat Maal

Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah hukumnya Fardhu A’in bagi tiap-tiap orang islam yang mengalami hari raya idul fitri sebelum shalat Id yang wajib membayar zakat fitrah adalah :

 1. Orang yang beragama islam.
 2. Orang yang berada di dalam tanggungannya, seperti istri, ibu, bapak, pembantu yang tinggal serumah dan menjadi tanggung jawabnya.

Dasar hukum mengeluarkan zakat fitrah ini terdapat dalam al-qur’an dan hadist. Dalam al-qur’an surat al-ala’ ayat 14-15.

 

BENDA YANG DI ZAKATKAN

Benda yang di zakatkan adalah :

 1. Bahan makanan pokok yang biasa dimakan olrh yang membayar zakat fitrah, atau yang mexznjadi makanan pokok didaerahnya, seperti beras, jagung, gandum dan sagu.
 2. Uang, sebagai bahan pengganti makanan pokok Nilainya adalah senilai harga makanan pokok yang berlaku pada saat dikeluarkan zakat fitrah.  Bagi amiil yang menerima ( panitia zakat ) zakat fitrah beryupa uang.

 

Jumlah dan Waktu Membayar Zakat Fitrah

Jumlah Membayar Zakat fitrah

Banyaknya atau besarnya mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap orang adalah 1 sha’atau 3,1 liter atau 2 ½ kg dari makanan pokok sehari-hari, jika makanan pokoknya beras, maka setiap orang harus mengeluarkan zakat fitrahnya, berupa beras sebesar 3,1 liter atau 2 ½ kg. begitu juga jika berupa jagung atau sagu menjadi makanan pokoknya, maka wajib orang tersebut mengeluarkan zakatnya sebesar 2 ½ kg. Bagi mereka yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka di bayarkan setetah diperhitungkan terlebih dahulu dengan harga makanan pokok yang 2 ½ kg itu.  Umpamanya, 1kg beras Rp 3000, maka zakanya 3000 x 2 ½ kg = 7500,-. Jadi tiap-tiap orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, jumlahnya sama dengan harga makanan pokok yang berlaku pada saat itu.

 

Waktu Membayar Zakat fitrah

Waaktu wajib membayar zakat fitrah adalah saat terbenam matahari pada penghabisan bulan ramadhan(malam takbiran) sampai sebelum dilaksanakannya shalat idul fitri. Tidak ada larangan apabila zakat itu dibayar/diserahkan sebelumnya, mulai dari tanggal 1 ramadhan.  Namun,bila kita membayar zakat fitrah setelah selesai shalat idul fitri, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Secara rinci waktu membayar zakat fitrah,  adalah sebagai berikut :

 1. Waktu yang mubah (boleh) yaitu sejak tanggal 1 ramadhan sampai akhir bulan ramadhan.
 2. Waktu wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan sampai menjelang shalat idul firi.
 3. Waktu yang afdhal (lebih baik ) yaitu sesudah shalat subuh tanggal 1 syawal sebelum pergi shalat idul fitri.
 4. Waktu makruh, yaitu sesudah shalat idul fitri tetapi, sebelum khutbah idul fitri.

Zakat fitrah boleh dibayar langsung kepada mustahiq dan boleh juga disalurkan panitia (amiil) zakat.

 

Mustahiq Zakat Fitrah

Kata mustahiq atau dalam bahasa arab mustahiq diartikan sebagai orang yang berhak menerima sesuatu. Adapun yang dimaksud mustaq di sini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.  Sedangkan orang yang mengeluarkan/membayar zakat disebut muzakki.

Dari surat at-taubnah ayat 60 dapat kita ketahui bahwa mustahik zakat ada 8 golongan,yaitu :

 • Fakir   –  miskin –  amil   –  mu’alaf
 • Riqab  – gharim   –  sabilillah   –  ibnusabill

 

ZAKAT MAL

Kedudukan zakat mal

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam. Didalam al-qur’an zakat disebutkan beriringan dengan shalat sebanyak 82 kali. Zakat memiliki fungsi sebagai berikut :

 • Menjadikan jiwa seseorang akan suka berkorban,terhindar dari sifat kikr dan bakhil.
 • Menghilangkan jurang pemisah antara sikaya dan si miskin
 • Melenyapkan sifat ingin hidup enak sendiri
 • Menimbulkan rasa kasih sayang
 • Mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikannya

Arti Zakat Mal

Mal artinya harta. Zakat mal adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda.  Maksudnya,  Zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta yang telah mencukupi nishab dan haul untuk diberikan kepada mereka yang brhak menerimanya. Dinamakan zakat mal,  karena yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki,  bukan pemiliknya/atau jiwanya.

 

Hal yang wajib dizakati secara lengkap adalah sebagai berikut;

 1. Binatang ternak,seperti unta, sapi,kerbau dan kambing
 2. Barang –barang tambang, seperti emas dan perak
 3. Hasil tanaman, seperti padi,jagung, gandung, dan sagu
 4. Buah –buahan, seperti kurma dan anggur
 5. Harta terpendam (rikaz)
 6. Barang dagangan atau perniagaan
 7. Uang kertas

 

Hukum Zakat Mall

Hukum mengeluarkan zakat mal adalah Fardhu A’in artinya setiap pribadi muslim yang memiliki kekayaan dan sudah syarat- syaratnya,  wajib mengeluarkan dan membayar zakatnya. Zakat yang dikeluarkan boleh bendanya, boleh bjuga harganya. Apabila ada orang muslim mempunyai harta dan sudah cukup syarat – syaratnya, namun tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia dianggap sebagai orang yang ingkar,  yang membangkang terhadap perintah Allah.  Pada masa khalifah Abu Bakar Ash –Shidiq, orang yang tidak mau membayar zakat diperangi. Diakhirat nantiakan menerima siksa yang pedih.

 

Mustahik dan Haul Zakat Mal

Mustahik Zakat – Pada dasarnya, orang –orang yang menerima zakat harta kekayaan sama dengan orang- orangyang berhak menerima Zakat fitrah. Ber4dasarkan pada firman Allah surat At-Taubat ayat 60,  bahwa Mustahik zakat ada 8 golongan (Ashnaf),  yaitu;

 1. Fakir
 2. Miskin
 3. Amil(Panitia Zakat )
 4. Mu’allaf
 5. Riqab/hamba sahaya
 6. Gharim
 7. Sabilillah
 8. Ibnu sabil

 

Haul dan Waktu Mengelurkan Zakat Mal

Kewajiban mengeluarkan zakat harta kekeyaan tidak harus disyaratkan haul ( genap satu tahun ), tetapi setelah seseorang yang merasa cukup.

Harta yang wajib di zakati apabila telah mencapai haul,  yaitu ;

 1. Binatang ternak
 2. Emas dan perak
 3. Barang perniagaan /perdagangan

Harta yang waijb dizakati, tidak perlu mencapai haul, yaitu ;

 1. biji-bijian dan buah- buahan, waktu mengeluarkan zakatnya pada hari memetiknya atau saat panen.
 2. Rikaz (Harta Terpendam )yang ditemukan, pengeluaran zakatnya pada waktu benda itu ditemukan

Perbedaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Ada beberapa perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah, antara lain:

 • Zakat Fitrah adalah zakat diri/ jiwa yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam dan yang menjadi tanggungannya pada bulan Ramadhan sampai menjelang atau sebelum Idul Fitri.
 • Zakat Mal adalah zakat harta benda tertentu yang dimiliki seseorang, waktu mengeluarkan nya ada dua macam, yaitu nsetelah cukup haul pad saatr harta itu diperoleh.
 • Dalam Zakat Fitrah benda yang dizakatkan adalah makanan pokok sehari- hari, sedangkan antara zakat mal, benda yang wajib dizakati berupa  harta itu sendiri atau nilainya.

 Adapun zakat mal itu dapat dibedakan menjadi:

 1. Zakatun Nuqud, yaitu zakat harta kekeyaan seperti emas, perak, logam mulia, batu permata,  rumah, tanah,kendraan,m uang,dan lain-lain.
 2. Zakatul Tijarah, yaitu zakat semua barang – barang yang diperdagangkan.
 3. Zakatun An,am, yaitu zakat binatang ternak (unta, sapi,dan kambing).
 4. Zakat Zira’ah, yaitu zakat pertanian dan zakat perkebunan seperti gandum, padi, jagung, dan lain – lain.

Dalam Zakat fitrah yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah semua orang Islam. Sedangkan dalam zakat mal yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah orang Islam yang mampu saja.

 

Manfaat Zakat Mal

 • Sebagai rasa sykur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.
 • Meningkatkan derajat ketaqwaan kepada Allah.
 • Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir dan sifat – sifat tercela lainnya.
 • Menolong dan membantu mereka yan g kesusahaan atau lemah.
 • Mensucikan segala harta yang dimiliki
 • Menjalin Persatuan dan persaudaraan
 • Meningkatkan syiar Islam.

Leave a Reply

Advertisment ad adsense adlogger